HVAD BETYDER BOGFØRINGSLOVEN FOR DIG ?

Hvad er bogføringsloven ?

Bogføringsloven er en afgørende lovgivning, som enhver virksomhedsdrivende bør være bekendt med. Den pålægger virksomheder en række forpligtelser og standarder for at sikre korrekt og pålidelig økonomisk dokumentation og rapportering.

Som virksomhedsejer er du faktisk forpligtet til at føre et regnskab, der er i overensstemmelse med bogføringsloven. Dette indebærer at have et systematisk og afstemt regnskab, der præcist afspejler dine indtægter og udgifter.

Ikke blot er dette afgørende for en sund økonomisk styring, men det er også en legal forpligtelse, der skal overholdes. I værste tilfælde kan manglende bogføring eller en ukorrekt bogføring resultere i alvorlige konsekvenser, herunder potentielt lukning af din virksomhed.

Bilag

En vigtig del af bogføringsloven er også opbevaring af bilag. Du er pålagt at gemme alle relevante bilag i mindst 5 år, afhængigt af indkomstårets udløb. Dette er afgørende for at bevare dokumentationen for dine økonomiske transaktioner og sikre overholdelse af reglerne.

At håndtere disse bogføringsforpligtelser kan være komplekst og tidskrævende. Derfor er det en klog strategi at overveje at outsource dele eller hele bogholderiet. Dette kan hjælpe dig med at sikre, at alle aspekter af bogføringen bliver håndteret korrekt og professionelt, og det minimerer risikoen for fejl eller manglende overholdelse af lovgivningen.

Få hjælp af en professionel

DG Consult er her for at hjælpe dig med at navigere gennem bogføringslovens krav. Uanset om du har behov for assistance med dele af bogholderiet eller ønsker en komplet outsourcing-løsning, kan vi sikre, at dit regnskab er i overensstemmelse med loven og opfylder kravene til indberetning af moms og aflevering af regnskaber.

Vi forstår vigtigheden af korrekt bogholderi, og vores ekspertise kan give dig ro i sindet og lade dig fokusere på at drive din virksomhed fremad.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op!

Hvad hvis jeg ikke overholder bogføringsloven ?

Hvis du ikke opfylder bogføringslovens krav, kan det medføre straffe, herunder bøder og økonomisk erstatning.

Derudover kan du risikere at miste tilliden fra dine kunder og samarbejdspartnere.

Det er derfor en god idé at få hjælp fra en revisor eller bogholder til at bogføre regnskabet og sikre overholdelse af bogføringsloven. En professionel kan også hjælpe med at opbevare bilag og holde styr på posteringer og regnskabsmæssige forhold.

I alt, bogføringsloven er ikke noget at tage let på, og det er vigtigt at tage den alvorligt for at undgå straffe og hæftelsesforhold. Sørg for at holde dig opdateret på lovgivningen og få hjælp fra en professionel, hvis du har brug for det.

Husk, at en korrekt og pålidelig bogføring er vigtig for din virksomheds succes og vækst. Så sørg for at overholde bogføringsloven og føre en god regnskabspraksis.

Læs mere om bogføringsloven

Bogføringsloven blev implementeret i Danmark den 1. januar 1976. Loven fastsætter krav til virksomheders regnskabsføring og opbevaring af bilag.

Med den digitale udvikling er der også stillet krav til, at regnskabet skal føres elektronisk, og at bogføringen skal ske via et godkendt bogføringssystem.

Hvis ejeren af en virksomhed ikke overholder bogføringsproceduren, kan der være straffe og hæftelsesforhold for erhvervsaktiviteterne.

Der er også blevet etableret et lovforslag om at begrænse antallet af posteringer i regnskabet, så det bliver mere overskueligt for virksomhedsejere og revisorer.

Bogføringsloven stiller en lang række krav til virksomheder og personer, der fører regnskab og bogfører deres erhvervsaktiviteter i Danmark.

Nogle af de vigtigste krav inkluderer at bogføre alle økonomiske transaktioner og posteringer i et godkendt bogføringssystem, opbevare alle bilag og dokumenter i mindst fem år, og sikre korrekt og nøjagtig bogføring af alle regnskabsmæssige transaktioner.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på de ændringer, der er sket i bogføringsloven, som kræver digitalt regnskab samt elektronisk opbevaring af bilag.

Lovforslaget om en ny bogføringsprocedure er også blevet etableret for at sikre, at regnskabet er i overensstemmelse med hæftelsesforholdene og reglerne i landet.

Det er vigtigt at overholde bogføringsloven, da det kan have konsekvenser i form af straffe, hvis loven ikke overholdes.

Derfor er det vigtigt for erhvervsdrivende

Bogføringsloven gælder for alle virksomheder i landet, uanset om de er enkeltmandsvirksomheder eller etablerede selskaber.

Kravene til bogføring og opbevaring af bilag gælder for alle, der driver erhvervsaktiviteter og har en forpligtelse til at bogføre regnskabet.

Ifølge lovforslaget skal alle posteringer foretages elektronisk i et godkendt bogføringssystem, og der er straffe og hæftelsesforhold forbundet med manglende overholdelse af bogføringsprocedurerne.

Det er vigtigt at bemærke, at ejeren af virksomheden har ansvaret for at sikre, at bogføringsloven overholdes, selvom regnskabsarbejdet kan delegeres til en revisor eller bogholder.

Ifølge bogføringsloven skal en virksomhed opbevare alle bilag, der vedrører virksomhedens økonomi.

Dette omfatter fakturaer, kvitteringer, bankudskrifter og andre dokumenter, der dokumenterer virksomhedens indtægter og udgifter.

Disse dokumenter skal opbevares i mindst fem år, og de skal være tilgængelige for revisor og skattemyndighederne i tilfælde af en revision.

Det er vigtigt at bemærke, at bogføringsloven også gælder for digitale dokumenter, og at virksomheder derfor skal have et godkendt elektronisk bogføringssystem, som opfylder lovens krav til opbevaring og bogføringsprocedure.

Hvis en virksomhed ikke følger bogføringsloven, kan det resultere i straffe og hæftelsesforhold for ejeren.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på lovgivningen og sikre korrekt bogføring af alle erhvervsaktiviteter.

Ja, der er særlige krav til virksomheder, som følger bogføringsloven i Danmark.

Lovgivningen pålægger virksomheder at føre digitalt regnskab og opbevare bilagene elektronisk i en vis periode. Der er også krav til bogføringssystemet, som skal godkendes af SKAT.

Ejeren af virksomheden er ansvarlig for at bogføre regnskabet korrekt og i overensstemmelse med bogføringsproceduren. Hvis der begås fejl, kan der blive pålagt straffe og hæftelsesforhold i forhold til regnskabet.

Der er også lovforslag på vej om at indføre krav om at indberette posteringer for erhvervsaktiviteter i landet.

Det er derfor vigtigt for virksomheder at holde sig opdateret på bogføringsloven og sikre, at deres regnskab er i overensstemmelse med kravene.

Revisorer kan hjælpe med at sikre, at regnskabet er godkendt og korrekt bogført.

Ja, bogføringsloven stiller krav til alle virksomheder i landet om at følge en bestemt bogføringsprocedure.

Det betyder, at virksomhedsejere skal bogføre regnskabet i et godkendt bogføringssystem og opbevare bilag og posteringer elektronisk i en vis periode.

Overtrædelse af bogføringsloven kan medføre straffe og hæftelsesforhold for virksomhedsejere. Der er desuden et lovforslag på vej, som vil skærpe kravene til digitalt regnskab for erhvervsaktiviteter i Danmark.

Det er derfor vigtigt for erhvervsdrivende og revisorer at sætte sig ind i bogføringsloven og følge de gældende krav.

Hvis en virksomhed ikke overholder bogføringsloven, kan de risikere at få straffe, herunder f.eks. bøder eller fængselsstraf.

Desuden kan de også blive pålagt at betale tilbagebetaling af skatter og afgifter. Det er derfor vigtigt, at virksomheder opbevarer deres bilag korrekt og bogfører deres regnskab i overensstemmelse med bogføringsloven og de krav, der er fastsat af SKAT.

Det er vigtigt at bemærke, at ejeren af virksomheden er ansvarlig for at sikre, at regnskabet er korrekt og fuldstændigt, og at det er bogført i henhold til bogføringsproceduren.

Derfor er det vigtigt at have etableret et godkendt bogføringssystem og at sørge for at bogføre alle posteringer korrekt for at undgå hæftelsesforhold og straffe.

I 2020 blev der endvidere fremsat et lovforslag om at gøre det obligatorisk for virksomheder at benytte elektronisk bogføring i deres erhvervsaktiv

Nej, der er ingen situationer, hvor virksomheder kan fritages for at følge bogføringsloven i Danmark.

Lovens krav gælder for alle virksomheder og erhvervsdrivende, som udfører økonomiske transaktioner eller erhvervsaktiviteter i landet.

Bogføringsloven fastsætter kravene til den digitale bogføring, beskrivelse af bogføringssystemet, opbevaring af bilag og regnskabsmateriale samt bogføringsprocedurer og hæftelsesforhold.

Enhver ejer af en virksomhed eller en revisor, der bogfører regnskabet elektronisk, skal overholde lovforslaget og sikre, at alle posteringer og transaktioner er godkendt og korrekte.

Således er virksomheder og erhvervsdrivende forpligtet til at overholde bogføringsloven for at undgå straffe.

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten

Bogføring

Kender du det, når bilagene bare hober sig op og bunken kun bliver større?
En stor del af bogføring handler om at systematisere og arkivere bilag.

Slip for det store arbejde.

Interim

Skal du bruge en bogholder, controller eller CFO i forbindelse med sygdom, barsel eller i spidsbelastninger.

1 dag eller 5 dage – 1 dag eller flere måneder

Administration

Mangler du hjælp eller gennemgang af virksomhedsoptimering, projektledelse, HR-funktioner .

Så kan vi hjælpe

Løn

Løn til tiden er afgørende for medarbejderens tilfredshed.

Vi er altid opdateret på overenskomster.

Du klarer godkendelsen – så klare vi resten